ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

  • Επισκευές αμαξωμάτων
  • Κολλήματα αλουμινίου πλαισίου κιβωτάμαξας
  • Επισκευές και τοποθετήσεις υδραυλικών πορτών και γερανών
  • Επισκευές και εμπόριο σουστών
  • Επισκευή υδραυλικών κυλίνδρων