ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Εμπορία, συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων υλικών
  • Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού
  • Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών, βιομηχανικών απορριμμάτων και ανακυκλούμενων υλικών
  • Εμπορία υλικών για ανακύκλωση (πλαστικό, χαρτί)
  • Εμπορία παλαιών μετάλλων και scrap σιδήρου (σίδηρος, αλουμίνιο, χαλκός, inox)
  • Περισυλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  • Αποξηλώσεις εγκαταστάσεων από ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία